فرم ارسال شکایت

شما میتوانید از طریق فرم روبرو شکایت خود را برای مدیریت نشر لگا ارسال نمایید.

این اطمینان رابه شما می دهیم ، در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی خواهد شد.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.