میک کوپر (Mick Cooper) روان‌درمانگر و استاد دانشگاه روهمپتون لندن است. او آموزش‌های رسمی خود را در حوزۀ روان‌درمانی اگزیستانسیال در مدرسۀ اگزیستانسیال لندن تحت‌نظر اسپینلی و ون دروزن سپری کرده است. کوپر نویسندۀ کتاب‌های مشهوری در حوزۀ روان‌درمانی است. مشهورترین و معتبرترین کتاب او «‌درمان‌های اگزیستانسیال» است که به طور تقریبی به بیست زبان زندۀ دنیا ترجمه شده است.

میک کوپر