ژاک اومون زادۀ 1942 در فرانسه، استاد دانشگاه، مدیر مطالعات دانشکدۀ مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی و از بزرگان مطالعات سینمایی فرانسه ا‌ست. او پیش‌تر برای «کایه‌دو‌سینما» مطلب می‌نوشت، و پس از آن به «آکادمی» پیوست. در دهۀ ۸۰ و ۹۰ میلادی فعالیت‌های اومون بر محور پروژۀ ادغام تأملات سینمایی در سنت گسترده‌تر فعالیت هنرمندانه و نظریۀ زیبایی‌شناسی بود. کتاب «زیبایی‌شناسی فیلم» [Aesthetics of film] از آثار شناخته شدۀ ژاک اومون است که با همکاری میشل ماری، آلن برگالا و مارک ورنت نگاشته است. ژاک اومون
  • کتاب‌ منتشرشده از ژاک اومون در نشر لِگا:
    • مونتاژ از مجموعۀ کینو-آگورا [ترجمۀ مهدیس محمدی]

زادۀ 1942 در فرانسه، استاد دانشگاه، مدیر .مطالعات دانشکدۀ مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی. و از بزرگان مطالعات سینمایی فرانسه ا‌ست. او پیش‌تر. برای «کایه‌دو‌سینما» مطلب می‌نوشت، و پس از آن به «آکادمی» پیوست. در دهۀ ۸۰ و ۹۰ میلادی فعالیت‌های. اومون بر محور پروژۀ ادغام تأملات سینمایی در سنت گسترده‌تر فعالیت هنرمندانه و. نظریۀ زیبایی‌شناسی بود. کتاب «زیبایی‌شناسی فیلم» [Aesthetics of film] از آثار شناخته شدۀ. ژاک اومون است که با همکاری میشل ماری، آلن برگالا و مارک ورنت. نگاشته است.

1

زادۀ 1942 در فرانسه، استاد دانشگاه، مدیر مطالعات دانشکدۀ مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی و از بزرگان مطالعات سینمایی فرانسه ا‌ست. او پیش‌تر برای «کایه‌دو‌سینما» مطلب می‌نوشت، و پس از آن به «آکادمی» پیوست. در دهۀ ۸۰ و ۹۰ میلادی فعالیت‌های اومون بر محور پروژۀ ادغام تأملات سینمایی در سنت گسترده‌تر فعالیت هنرمندانه و نظریۀ زیبایی‌شناسی بود. کتاب «زیبایی‌شناسی فیلم» [Aesthetics of film] از آثار شناخته شدۀ ژاک اومون است که با همکاری میشل ماری، آلن برگالا و مارک ورنت نگاشته است.

1

زادۀ 1942 در فرانسه، استاد دانشگاه، مدیر مطالعات. دانشکدۀ مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی و از بزرگان مطالعات سینمایی فرانسه. ا‌ست. او پیش‌تر برای «کایه‌دو‌سینما» مطلب می‌نوشت، و پس از آن به «آکادمی» پیوست. در دهۀ ۸۰ و ۹۰ میلادی. فعالیت‌های اومون بر محور پروژۀ ادغام تأملات سینمایی در سنت گسترده‌تر. فعالیت هنرمندانه و نظریۀ زیبایی‌شناسی بود. کتاب «زیبایی‌شناسی فیلم». [Aesthetics of film] از آثار شناخته شدۀ .ژاک اومون است که با همکاری میشل ماری، آلن برگالا و مارک ورنت. نگاشته است.