دربارۀ ما:

درک سینما نه به‌عنوان هنر صرف بل اندیشنده و توانا به امکان فلسفه‌ورزی در جهان پیرامون، فلسفه نه صرفاٌ برای اسباب اندیشه و ارتقاء آگاهی بل برای واکاوی در هنرها، مقوله‌ها و روزمرگی، درک موسیقی نه در مقام آلت صرف برای گوش‌نوازی بل مقوّم زندگی و ادراک والا،‌ عکاسی نه به‌عنوان اسباب ثبت جهان بل اسباب اندیشه در جهان پیرامون، ادبیات نه صرفاٌ برای سرگرمی و خلق لحظه‌های هیجان‌انگیز بل برای چالش و امکان اندیشه در زندگی و داستان‌های مشابه ما و دیگران، نقاشی نه فقط به‌عنوان اسباب آفرینش زیبایی بل دریچه‌ای برای درک محتوایی و شناخت عمیق از زمان و مکان،‌ روان‌شناسی نه برای آشنایی صرف با راهکار بدون امکان عمل بل در چنبرۀ مفاهیم و امکان اندیشه و عمل: این است رسالت ما در نشــر لِگا.