الساندرو جُوانِلی زادۀ فلورانس ایتالیا است. او در دانشگاه فلورانس، دانشگاه لندن و دانشگاه مریلند کالج پارک، فلسفه خوانده است و در حوزۀ «زیبایی‌شناسی و فلسفۀ هنر» دارای تخصص است، و از علاقه‌هایش می‌توان به فلسفۀ ادبیات و فلسفۀ هنرهای تجسمی اشاره کرد. علاوه بر این، بررسی نقاط مشترکی بین ارزش هنری و ارزش‌های دیگر، در مورد ماهیت تصویرگری و درگیرشدن تخیل با روایت‌ها از فعالیت‌های دیگر جُوانِلی به شمار می‌رود.

کتاب‌ منتشرشده از الساندرو جُوانِلی در نشر لِگا:

 

زادۀ فلورانس ایتالیا است. او در دانشگاه فلورانس، دانشگاه لندن و دانشگاه. مریلند کالج پارک، فلسفه خوانده است و در حوزۀ «زیبایی‌شناسی و فلسفۀ .هنر» دارای تخصص است، و از علاقه‌هایش می‌توان به فلسفۀ ادبیات و فلسفۀ .هنرهای تجسمی اشاره کرد. علاوه بر این، بررسی نقاط مشترکی بین ارزش هنری. و ارزش‌های دیگر، در مورد ماهیت تصویرگری و درگیرشدن. تخیل با روایت‌ها از فعالیت‌های دیگر جُوانِلی به شمار می‌رود.

1

 زادۀ فلورانس ایتالیا است. او در دانشگاه فلورانس، دانشگاه لندن. و دانشگاه مریلند کالج پارک، فلسفه خوانده است و در حوزۀ «زیبایی‌شناسی. و فلسفۀ هنر» دارای تخصص است، و از علاقه‌هایش.می‌توان به فلسفۀ ادبیات و فلسفۀ هنرهای تجسمی اشاره کرد. علاوه بر این، بررسی نقاط. مشترکی بین ارزش هنری و ارزش‌های دیگر، در مورد ماهیت تصویرگری. و درگیرشدن تخیل با روایت‌ها از فعالیت‌های. دیگر جُوانِلی به شمار می‌رود.

زادۀ فلورانس ایتالیا است. او در دانشگاه فلورانس، دانشگاه لندن و دانشگاه. مریلند کالج پارک، فلسفه خوانده است و در حوزۀ «زیبایی‌شناسی و فلسفۀ .هنر» دارای تخصص است، و از علاقه‌هایش می‌توان به فلسفۀ ادبیات و فلسفۀ .هنرهای تجسمی اشاره کرد. علاوه بر این، بررسی نقاط مشترکی بین ارزش هنری. و ارزش‌های دیگر، در مورد ماهیت تصویرگری و درگیرشدن. تخیل با روایت‌ها از فعالیت‌های دیگر جُوانِلی به شمار می‌رود.

1

 زادۀ فلورانس ایتالیا است. او در دانشگاه فلورانس، دانشگاه لندن. و دانشگاه مریلند کالج پارک، فلسفه خوانده است و در حوزۀ «زیبایی‌شناسی. و فلسفۀ هنر» دارای تخصص است، و از علاقه‌هایش.می‌توان به فلسفۀ ادبیات و فلسفۀ هنرهای تجسمی اشاره کرد. علاوه بر این، بررسی نقاط. مشترکی بین ارزش هنری و ارزش‌های دیگر، در مورد ماهیت تصویرگری. و درگیرشدن تخیل با روایت‌ها از فعالیت‌های. دیگر جُوانِلی به شمار می‌رود.