تام انجی‌یِر (Tom Angier)، مدرس فلسفه در دانشگاه کِنت واقع در کَنتربری انگلستان است. او به‌لحاظ محتوایی به نظریۀ اخلاق و نظریۀ سیاست علاقه دارد و به‌لحاظ تاریخی دل‌مشغول دو دوره است: فلسفۀ قرن نوزده (فلسفۀ پساکانتی) و فلسفۀ یونان باستان. دو اثر تخصصی او عبارتند از: «کیرکگور یا نیچه: فلسفۀ اخلاق با لحنِ تازه» (2006) و «تِخنه در فلسفۀ اخلاق ارسطو: ماهرشدن در زندگی اخلاقی» (2010). پژوهش اخیر او دربارۀ زندگی نیک و طبیعت ثانویه در بستر نظریۀ فضیلت ارسطویی است.

 

تام انجی‌یر