جانا مور لون (Jana Mohr Lone مدیر مرکز شمال‌غربی فلسفه برای کودکان گروه فلسفۀ دانشگاه واشنگتن و رئیس بنیاد جهانی افلاطون (بنیاد یاددهی و یادگیری) است. او پیشرو نهضت در حال رشد برای حمایت از کندوکاو فلسفی در میان کودکان است. مور لون از سال 1995 در سیاتل و دیگر جاهای آمریکا به کودکان فلسفه آموزش می‌­دهد. همچنین کارگاه­‌هایی را برای دانشجویان، معلمان، والدین و افراد دیگر در مورد معرفی فلسفه به کودکان و نوجوانان اجرا می­‌کند. او همچنین از سال 2009 کُرسی فلسفۀ کمیتۀ همیاری فلسفی در آموزش پیش از دانشگاه را برعهده دارد و نیز نویسندۀ وبلاگ تأمل با صدای بلند: فلسفه‌­ورزی با کودکان است.

 

مدیر مرکز شمال‌غربی فلسفه برای کودکان گروه فلسفۀ دانشگاه واشنگتن و رئیس بنیاد جهانی .افلاطون (بنیاد یاددهی و یادگیری) است. او پیشرو نهضت در حال رشد برای حمایت. از کندوکاو فلسفی در میان کودکان است. مور لون از سال 1995 در سیاتل و دیگر جاهای آمریکا. به کودکان فلسفه آموزش می‌­دهد. همچنین کارگاه­‌هایی را برای. دانشجویان، معلمان، والدین و افراد دیگر در مورد معرفی فلسفه به کودکان. و نوجوانان اجرا می­‌کند. او همچنین از سال 2009 کُرسی فلسفۀ. کمیتۀ همیاری فلسفی در آموزش پیش از دانشگاه را برعهده دارد و نیز. نویسندۀ وبلاگ تأمل با صدای بلند: فلسفه‌­ورزی با کودکان است.

1

مدیر مرکز شمال‌غربی فلسفه برای. کودکان گروه فلسفۀ دانشگاه واشنگتن و رئیس بنیاد جهانی افلاطون (بنیاد یاددهی و یادگیری) است. او پیشرو نهضت در حال رشد. برای حمایت از کندوکاو فلسفی در میان کودکان است. مور لون از سال 1995 در سیاتل و دیگر جاهای آمریکا. به کودکان فلسفه آموزش می‌­دهد. همچنین کارگاه­‌هایی را برای دانشجویان، معلمان، والدین و افراد دیگر در مورد معرفی فلسفه. به کودکان و نوجوانان اجرا می­‌کند. او همچنین از سال 2009 کُرسی فلسفۀ. کمیتۀ همیاری فلسفی در آموزش پیش از دانشگاه را برعهده دارد و نیز نویسندۀ. وبلاگ تأمل با صدای بلند: فلسفه‌­ورزی با کودکان است.