جورجو آگامبن (Giorgio Agamben) زادۀ 1942، فیلسوف و نویسندۀ معاصر ایتالیایی است. او پس از آشنایی با آرای فیلسوفانی نظیر؛ ارسطو، هایدگر، میشل فوکو، کارل اشمیت و والتر بنیامین، اندیشۀ خاص خود را پی ریزی کرد. آگامبن بیش از همه متأثر از آرا و اندیشه‌ها هایدگر و فوکو است. او با دودمان‌پژوهی مفهوم حیات در ارتباط با سیاست از دوران ارسطو و روم باستان تا به امروزه،  به تعبیر خودش، خواسته تا از تعارضات نهفته در ساختار قدرت سیاسی پرده بردارد.

جورجو آگامبن