دکتر جولی دی آزوِدو هنکس (Julie Di Azudo Hanks)، مشتاق کمک به زنان برای یافتن صدای واقعی خود در زندگی، روابط و دنیا است. او روان‌­درمانگر با 28 سال تجربۀ متخصص در بهداشت عاطفی و روابط زنان است و استادیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه یوتا وَلی، نویسندۀ کتاب درمان فرسودگی، مشارکت‌کننده در رسانه­‌های ملی و محلی، برندۀ جایزۀ آهنگ‌نویسی و مؤسس و مدیر خانواده‌درمانی واساچ است. هنکس اهل کالیفرنیاست که اکنون همراه با همسر و چهار فرزندش در شهر سندی، مرکز ایالت یوتای آمریکا زندگی می­‌کند.

دکتر جولی دی آزوِدو. هنکس (Julie Di Azudo Hanks)، مشتاق کمک به زنان برای یافتن .صدای واقعی خود در زندگی، روابط و دنیا است. او روان‌­درمانگر. با 28 سال تجربۀ متخصص در بهداشت عاطفی و روابط زنان است و استادیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه. یوتا وَلی، نویسندۀ کتاب درمان فرسودگی، مشارکت‌کننده در رسانه­‌های. ملی و محلی، برندۀ جایزۀ آهنگ‌نویسی و مؤسس و مدیر خانواده‌درمانی واساچ است. هنکس اهل کالیفرنیاست. که اکنون همراه با همسر و چهار فرزندش در شهر سندی، مرکز. ایالت یوتای آمریکا زندگی می­‌کند.

1

دکتر جولی دی آزوِدو هنکس (Julie Di Azudo Hanks)، مشتاق کمک به زنان برای یافتن صدای. واقعی خود در زندگی، روابط و دنیا است. او روان‌­درمانگر با 28 سال تجربۀ متخصص در بهداشت عاطفی و روابط. زنان است و استادیار مددکاری اجتماعی در. دانشگاه یوتا وَلی، نویسندۀ کتاب درمان فرسودگی، مشارکت‌کننده در رسانه­‌های ملی. و محلی، برندۀ جایزۀ آهنگ‌نویسی و مؤسس و مدیر خانواده‌درمانی واساچ است. هنکس اهل کالیفرنیاست. که اکنون همراه با همسر و چهار فرزندش در شهر سندی، مرکز. ایالت یوتای آمریکا زندگی می­‌کند.

1

دکتر جولی دی آزوِدو هنکس (Julie Di Azudo Hanks)، مشتاق کمک به زنان برای یافتن صدای واقعی خود در زندگی، روابط و دنیا است. او روان‌­درمانگر با 28 سال تجربۀ متخصص در بهداشت عاطفی و روابط زنان است و استادیار. مددکاری اجتماعی در دانشگاه یوتا وَلی، نویسندۀ کتاب درمان فرسودگی، مشارکت‌کننده. در رسانه­‌های ملی و محلی، برندۀ جایزۀ آهنگ‌نویسی و مؤسس و مدیر خانواده‌درمانی واساچ است. هنکس اهل کالیفرنیاست. که اکنون همراه با همسر و چهار فرزندش در شهر سندی، مرکز ایالت یوتای. آمریکا زندگی می­‌کند.

دکتر جولی دی آزوِدو هنکس (Julie Di Azudo Hanks)، مشتاق کمک به زنان. برای یافتن صدای واقعی خود در زندگی، روابط و دنیا است. او روان‌­درمانگر با 28 سال تجربۀ متخصص در بهداشت عاطفی و روابط زنان است و استادیار مددکاری اجتماعی. در دانشگاه یوتا وَلی، نویسندۀ کتاب درمان فرسودگی، مشارکت‌کننده در رسانه­‌های ملی و محلی، برندۀ جایزۀ آهنگ‌نویسی و مؤسس و مدیر خانواده‌درمانی واساچ است. هنکس اهل کالیفرنیاست که اکنون. همراه با همسر و چهار فرزندش در شهر سندی، مرکز. ایالت یوتای آمریکا زندگی می­‌کند.

1

دکتر جولی دی آزوِدو هنکس (Julie Di Azudo Hanks)، مشتاق کمک به زنان برای یافتن. صدای واقعی خود در زندگی، روابط و دنیا است. او روان‌­درمانگر با 28 سال تجربۀ متخصص در بهداشت عاطفی و روابط زنان. است و استادیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه یوتا وَلی، نویسندۀ کتاب درمان فرسودگی، مشارکت‌کننده در رسانه­‌های ملی و محلی، برندۀ. جایزۀ آهنگ‌نویسی و مؤسس و مدیر خانواده‌درمانی واساچ است. هنکس اهل کالیفرنیاست که اکنون همراه با همسر. و چهار فرزندش در شهر سندی، مرکز. ایالت یوتای آمریکا زندگی می­‌کند.

1

دکتر جولی دی آزوِدو هنکس (Julie Di Azudo Hanks)، مشتاق کمک. به زنان برای یافتن صدای واقعی خود در زندگی، روابط و دنیا است. او روان‌­درمانگر با 28 سال تجربۀ متخصص در بهداشت عاطفی و روابط. زنان است و استادیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه یوتا وَلی، نویسندۀ کتاب درمان فرسودگی، مشارکت‌کننده. در رسانه­‌های ملی و محلی، برندۀ جایزۀ. آهنگ‌نویسی و مؤسس و مدیر خانواده‌درمانی واساچ است. هنکس اهل کالیفرنیاست .که اکنون همراه با همسر و چهار فرزندش در شهر سندی، مرکز. ایالت یوتای آمریکا زندگی می­‌کند.