زهرا آزادفر متولد 1369 در تهران است. او مقطع لیسانس را در رشتۀ «روان‌شناسی کودکان استثنائی» در دانشگاه الزهرا و مقطع فوق‌لیسانس را در رشتۀ «روانشناسی بالینی» در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است، و در حال حاضر در مقطع دکتری «روانشناسی» در دانشگاه الزهرا مشغول به تحصیل است.

متولد 1369 در تهران است. او مقطع لیسانس. را در رشتۀ «روان‌شناسی کودکان استثنائی» در دانشگاه الزهرا و مقطع فوق‌لیسانس را. در رشتۀ «روانشناسی بالینی» در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است، و در حال حاضر در مقطع دکتری. «روانشناسی» در دانشگاه الزهرا مشغول به تحصیل است.

متولد 1369 در تهران است. او مقطع لیسانس را. در رشتۀ «روان‌شناسی کودکان استثنائی» در دانشگاه الزهرا و مقطع فوق‌لیسانس را در رشتۀ. «روانشناسی بالینی» در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است، و در حال حاضر در مقطع دکتری. «روانشناسی» در دانشگاه الزهرا مشغول به تحصیل است.

 متولد 1369 در تهران است. او مقطع لیسانس. را در رشتۀ «روان‌شناسی کودکان استثنائی» در دانشگاه الزهرا و مقطع فوق‌لیسانس را در رشتۀ. «روانشناسی بالینی» در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است، و در حال حاضر در مقطع دکتری. «روانشناسی» در دانشگاه الزهرا مشغول به تحصیل است.