صالح نجفی متولد سال ۱۳۵۴ در تهران است. او مقطع لیسانس را در رشتۀ «معماری» در دانشگاه تهران، و فوق‌لیسانس را در رشتۀ «ادبیات فارسی» در پژوهشگاه علوم‌انسانی به اتمام رسانده است. نجفی پژوهشگر، نویسنده و مترجم برجستۀ حوزهٔ فلسفه، سینما و هنر است. او از سال 1383 فعالیت حرفۀ ویرایش و ترجمۀ متون گوناگون از جمله در حوزۀ فلسفه، سینما و هنر را آغاز کرده است. نجفی همچنین عضو هیأت علمی مؤسسهٔ مطالعات سیاسی_اقتصادی پرسش می‌باشد. او فرزند محمدعلی نجفی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی است.

مجموعه کتاب‌های «فیلم به‌‌مثابۀ فلسفه» صالح نجفی، منتشرشده در نشر لِگا، در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان برترین کتاب‌های سال سینمای ایران انتخاب شدند.

 متولد سال ۱۳۵۴ در تهران است. او مقطع لیسانس را در رشتۀ «معماری» در دانشگاه تهران، و فوق‌لیسانس را در رشتۀ «ادبیات فارسی» در پژوهشگاه علوم‌انسانی به اتمام رسانده است. نجفی پژوهشگر، نویسنده و مترجم برجستۀ حوزهٔ فلسفه، سینما و هنر است. او از سال 1383 فعالیت حرفۀ ویرایش و ترجمۀ متون گوناگون از جمله در حوزۀ فلسفه، سینما و هنر را آغاز کرده است. نجفی همچنین عضو هیأت علمی مؤسسهٔ مطالعات سیاسی_اقتصادی پرسش می‌باشد. او فرزند محمدعلی نجفی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی است.

1

 متولد سال ۱۳۵۴ در تهران است. او مقطع لیسانس را در رشتۀ «معماری» در دانشگاه تهران، و فوق‌لیسانس را در رشتۀ «ادبیات فارسی» در پژوهشگاه علوم‌انسانی به اتمام رسانده است. نجفی پژوهشگر، نویسنده و مترجم برجستۀ حوزهٔ فلسفه، سینما و هنر است. او از سال 1383 فعالیت حرفۀ ویرایش و ترجمۀ متون گوناگون از جمله در حوزۀ فلسفه، سینما و هنر را آغاز کرده است. نجفی همچنین عضو هیأت علمی مؤسسهٔ مطالعات سیاسی_اقتصادی پرسش می‌باشد. او فرزند محمدعلی نجفی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی است.

1

 متولد سال ۱۳۵۴ در تهران است. او مقطع لیسانس را در رشتۀ «معماری» در دانشگاه تهران، و فوق‌لیسانس را در رشتۀ «ادبیات فارسی» در پژوهشگاه علوم‌انسانی به اتمام رسانده است. نجفی پژوهشگر، نویسنده و مترجم برجستۀ حوزهٔ فلسفه، سینما و هنر است. او از سال 1383 فعالیت حرفۀ ویرایش و ترجمۀ متون گوناگون از جمله در حوزۀ فلسفه، سینما و هنر را آغاز کرده است. نجفی همچنین عضو هیأت علمی مؤسسهٔ مطالعات سیاسی_اقتصادی پرسش می‌باشد. او فرزند محمدعلی نجفی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی است.

1

 متولد سال ۱۳۵۴ در تهران است. او مقطع لیسانس را در رشتۀ «معماری» در دانشگاه تهران، و فوق‌لیسانس را در رشتۀ «ادبیات فارسی» در پژوهشگاه علوم‌انسانی به اتمام رسانده است. نجفی پژوهشگر، نویسنده و مترجم برجستۀ حوزهٔ فلسفه، سینما و هنر است. او از سال 1383 فعالیت حرفۀ ویرایش و ترجمۀ متون گوناگون از جمله در حوزۀ فلسفه، سینما و هنر را آغاز کرده است. نجفی همچنین عضو هیأت علمی مؤسسهٔ مطالعات سیاسی_اقتصادی پرسش می‌باشد. او فرزند محمدعلی نجفی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی است.

1

 متولد سال ۱۳۵۴ در تهران است. او مقطع لیسانس را در رشتۀ «معماری» در دانشگاه تهران، و فوق‌لیسانس را در رشتۀ «ادبیات فارسی» در پژوهشگاه علوم‌انسانی به اتمام رسانده است. نجفی پژوهشگر، نویسنده و مترجم برجستۀ حوزهٔ فلسفه، سینما و هنر است. او از سال 1383 فعالیت حرفۀ ویرایش و ترجمۀ متون گوناگون از جمله در حوزۀ فلسفه، سینما و هنر را آغاز کرده است. نجفی همچنین عضو هیأت علمی مؤسسهٔ مطالعات سیاسی_اقتصادی پرسش می‌باشد. او فرزند محمدعلی نجفی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی است.

1
صالح نحفی