فاطمه کاملان متولد  1362 در مشهد، دارای مدرک کارشناسی «زبان و ادبیات فارسی» است، و در حال حاضر نیز دانشجوی مقطع کارشناسی در رشتۀ «زبان و ادبیات انگلیسی» دانشگاه الزهرا است