لزلی استرن (Lesley Stern)، استاد دانشکدۀ «هنرهای بصری» در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو است. او نویسندۀ کتاب‌های «ارتباط اسکورسیزی» و «کتاب سیگاری‌ها» و یکی از ویراستاران کتاب «والۀ تو شدن: جستارهایی دربارۀ سینما و اجرا» است. آثار او درحد فاصل حیطه‌های رشته‌های مختلف حرکت می‌کند، هم شامل نظریه می‌شود هم تولیدهای غیرنظری. او نوشته‌های فراوانی در حوزه‌های فیلم، اجرا، عکاسی، تاریخ فرهنگ و فمینیسم منتشر کرده است، و جستارهایش در نشریه‌هایی چون؛ اسکرین، M/F، camera obscura، Film Reader، Image Forum (به زبان ژاپنی)، Trafic (به زبان فرانسه)، Emergences و Critical Inquiry نشر یافته‌اند.

لرلی-استرن