مارتین هایدِگِر (Martin Heidegger) [زادۀ ۱۸۸۹ و درگذشتۀ ۱۹۷۶] یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم است. او با شیوه‌ای نوین به تآمل دربارۀ هستی پرداخت. ایده‌های او به بسیاری از حوزه‌ها وارد شد و فلسفه‌اش بر دیدگاه‌های بسیاری از فلاسفۀ بعد از او به‌ویژه در فرانسه و اگزیستانسیالیست‌های فرانسوی (به‌طور اخص ژان پل سارتر) اثر گذاشت. مهم‌ترین اثر مارتین هایدگر، کتاب «وجود و زمان» است.

مارتین هایدگر