نریمان جهانزاد، متولد 1368 در تهران، کارشناسی ارشد «برنامه‌ریزی منطقه‌ای» از دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی سال آخر دکتری «شهرسازی» در دانشگاه شهید بهشتی است. علایق پژوهشی او: «فلسفۀ قاره‌ای معاصر، سنت پدیدارشناسی و دیکانستراکشن، نظریه‌‌های پسابنیادگرا در برنامه‌ریزی و مطالعات شهری» است. نریمان جهانزاد عضو هیئت تحریریۀ نشریۀ الکترونیکی «فضا و دیالکتیک» است. بیشتر مقاله‌ها و کتاب‌های ترجمه‌شده توسط او مربوط به فلسفه و اندیشۀ فیلسوف فرانسوی، ژان-لوک نانسی است.

 

 متولد 1368 در تهران، کارشناسی ارشد «برنامه‌ریزی منطقه‌ای» از دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی سال آخر دکتری «شهرسازی» در دانشگاه شهید بهشتی است. علایق پژوهشی او: «فلسفۀ قاره‌ای معاصر، سنت پدیدارشناسی و دیکانستراکشن، نظریه‌‌های پسابنیادگرا در برنامه‌ریزی و مطالعات شهری» است. نریمان جهانزاد عضو هیئت تحریریۀ نشریۀ الکترونیکی «فضا و دیالکتیک» است. بیشتر مقاله‌ها و کتاب‌های ترجمه شده توسط او مربوط به فلسفه و اندیشۀ فیلسوف فرانسوی، ژان _لوک نانسی است.

  • کتاب‌ منتشرشده از ژان-لوک نانسی در نشر لِگا:
نریمان جهانزاد