پل دولان (Paul Dolan)، زادۀ 1968 در لندن بریتانیا است. او مدیر گروه و استاد «علوم رفتاری» در کالج علوم اقتصاد و سیاسی لندن است. دولان کارشناس پرآوازۀ بین‌المللی در حوزۀ خوشبختی، رفتار و سیاست عمومی است که آثار متعدد و پرفروشی را عرضه داشته است. 

پل دولان (Paul Dolan)، زادۀ.1968 در لندن بریتانیا است. او مدیر گروه و استاد «علوم رفتاری» در. کالج علوم اقتصاد و سیاسی لندن است. دولان کارشناس پرآوازۀ بین‌المللی در حوزۀ .خوشبختی، رفتار و سیاست عمومی است که آثار متعدد و پرفروشی را عرضه داشته است. 

پل دولان (Paul Dolan)، زادۀ 1968 در لندن بریتانیا است. او مدیر گروه و استاد «علوم رفتاری» در کالج علوم .اقتصاد و سیاسی لندن است. دولان کارشناس پرآوازۀ بین‌المللی در حوزۀ خوشبختی، رفتار .و سیاست عمومی است که آثار متعدد و پرفروشی را .عرضه داشته است. 

 (Paul Dolan)، زادۀ.1968 در لندن بریتانیا است. او مدیر گروه و استاد «علوم رفتاری» در. کالج علوم اقتصاد و سیاسی لندن است. دولان کارشناس پرآوازۀ بین‌المللی در حوزۀ .خوشبختی، رفتار و سیاست عمومی است که آثار متعدد و پرفروشی را عرضه داشته است. 

 (Paul Dolan)، زادۀ 1968 در لندن بریتانیا است. او مدیر گروه و استاد «علوم رفتاری» در کالج علوم .اقتصاد و سیاسی لندن است. دولان کارشناس پرآوازۀ بین‌المللی در حوزۀ خوشبختی، رفتار .و سیاست عمومی است که آثار متعدد و پرفروشی را .عرضه داشته است.