روان‌درمانی اگزیستانسیال به مثابۀ یک جنبش

درمان های اگزیستانسیال

درمان های اگزیستانسیال


«درمان‌های اگزیستانسیال» نمایی کلی، واضح و انتقادی از این رویکرد ارائه می‌دهد:

اگرچه فلاسفه در طول قرن‌ها مشاورۀ اگزیستانسیال را به‌کاربرده‌اند اما فقط در طول صد ســال گذشــته بوده که این رویکرد به‌عنوان شکلی از روان‌درمانی توسعه و سازمان‌دهی شده است. در ایــران هم با ترجمــۀ کتاب‌ها‌ی اروین یالــوم و رولومی، این رویکرد مورد توجه و اقبال روزافزونی واقع شد و این اقبال سبب شده کتاب‌های متعددی در این حوزه منتشر شود.

کتاب «درمان‌های اگزیستانسیال» میک کوپر نقطۀ عطفی در تاریخ طولانی درمان‌های اگزیستانســیال است که یک نمای‌عالی، کلی، واضح و انتقادی از اشــکال متفــاوت این رویکرد نوظهور ارائه می‌دهد. شایستگی ویژۀ نویسنده، ارایۀ رویکردهای‌ مختلف اگزیستانسیال به شیوه‌ای برانگیزاننده و گاه تحریک‌آمیزاست. او خوانندگان را به انتخاب میان درمان‌های اگزیستانسیال دعوت می‌کند، ســوگیری‌های بالقوه را برجســته سپس در یک سنت حقیقی اگزیستانسیال، خوانندگان خود را تشویق می‌کند تا بــه نتیجه‌گیری خویش برســند و نســخه خــود را از درمان اگزیستانسیال خلق کنند.
میــک کوپر، نویســندۀ کتاب در مقدمه‌ای که برای نســخۀ فارســی «درمان‌های اگزیستانسیال» نوشــته، کتابش را ادای احترامی به درمان اگزیستانسیال در همۀ اشکال متنوع آن می‌داند و می‌نویسد:«اگرچه رویکردهای درمانی اگزیستانسیال، عمدتا در جهان غرب پدیدار شده‌اند؛ آن‌ها روی مسائل و دلواپسی‌های جهانی بشر تمرکز کرده‌اند. چگونه زندگی معناداری داشته باشیم؟ اخلاقی بودن به چه معناســت؟ چگونــه می‌توانیم آزادی خود را بدون محدود کردن آزادی دیگران تحقق دهیم؟ روح چیست؟ دراین کتاب سعی کرده‌ام، نشان دهم که چگونه سنت‌های مختلف اگزیستانســیال تلاش کرده‌اند به این ســؤالات بپردازند و آن‌ها وضعیت انسان را چگونه درک می‌کنند. با این حال ممکن است هنوز جنبه‌هایی از تفکر و عمل اگزیستانسیال وجود داشته باشد که برای مخاطبان شرقی و فارسی زبان کاملا بسط و توسعه نیافته‌ است؛ سؤالاتی که ممکن است شما خوانندۀ این ترجمه از درون جهان‌بینی فرهنگی خویش بپرسید.»
مترجمــان کتاب هم هدف اصلی از ترجمه آن را آشــنا کردن مخاطبان فارســی‌زبان بــا حوزه‌هــای مختلــف روان‌درمانی اگزیستانسیال دانسته و نوشته‌اند: «تاکنون همۀ ترجمه‌ها به زبان فارســی، کتاب‌های نویسندگان برجستۀ این حوزه همانند یالوم، رولومی، فرانکل و ون دروزن بوده که هر کدام به رویکرد شخصی خود در مورد این نوع روان‌درمانی پرداخته‌اند بنابراین جای کتابی به مثابۀ یک درسنامه در حوزۀ روان‌درمانی اگزیستانســیال که بتواند خوانندۀ فارسی‌زبان را با همۀ حوزه‌های آن آشنا کند، خالی بوده اســت.»

مطالعۀ این کتاب برای همۀ مخاطبان علاقه‌مند به رویکرد اگزیستانسیال به‌عنوان منبع اصلی و پایه ضروری است تا از سوءبرداشــت‌هایی که درمان اگزیستانســیال را محدود به اروین یالوم یا دیگران دانســته شــود، بر حذر باشــند و با تاریخ روان‌درمانی اگزیستانسیال به‌عنوان یک جنبش از نقطه شروعش تا امروز آگاه شوند». به اعتقاد کرک جی اشنایدر، رئیس موسسۀ اگزیستانسیال- انســانگرا کتاب «درمان‌های اگزیستانسیال» از نظر دقت و دانش عالی اســت و آن‌را راهنمایی بی‌بدیل برای مواضع و مناقشات درمان اگزیستانسیال می‌داند.

منبع: روزنامۀ کارگزاران سازندگی ایران

روان‌درمانی اگزیستانسیال

روان‌درمانی اگزیستانسیال

نقد و بررسی

اگزیستانسیالرزگار محمدیروان‌درمانی اگزیستانسیالشهلا سلیمانیمجموعۀ معنای زندگیمعنای زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *